SBOBET NEWS : ฟุตซอลไทยลีกของดซ้อมชั่วคราว

SBOBET

ข่าวบอล SBOBET : บริษัท ฟุตซอลไทยลีก จำกัด  โดย ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู ประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน SBOBET ฟุตซอลไทยลีกปี 2563 บริษัท ฟุตซอลไทยลีก จำกัด ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ได้มีหนังสือ ทางเข้าSBOBET แจ้งถึงสโมสรฟุตซอล ในการขอความร่วมมืองดการฝึกซ้อม และแข่งขันกระชับมิตร เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 5 เมษายน โดยส่งหนังสือดังกล่าว เรียนประธานสโมสรฟุตซอลแต่ละสโมสร โดยอ้างถึงกระทรวงสาธารณะสุข ที่ สธ.0407/ว 214 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการและแนวทางดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเป็นการควบคุมโรคอย่างทันเวลา และจำกัดการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง

SBOBET

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะยับยั้งการระบาดของภายในประเทศ ข้อ 2.5 งดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การจัดคอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา เว้นแต่กิจกรรมที่มีความจำเป็น

บริษัท ฟุตซอลไทยลีก จำกัด ผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน SBOBET ฟุตซอลไทยลีก ในนามสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (เอกสารที่ส่งมาด้วย) จึงไคร่ขอความร่วมมืออย่างเคร่งครัดจากสโมสรฟุตซอล งดการฝึกซ้อมและการแข่งขันกระชับมิตรเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 5 เมษายน 2563

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข อนึ่งการเปิดการแข่งขัน SBO ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมและหากมีการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายจัดการแข่งขัน SBOBET จะแจ้งให้ทราบต่อไป